Stanovy OZ Kvíčalka

STANOVY
Občianskeho združenia
KVÍČALKA

Článok 1
Názov a sídlo združenia

 1. 1.    Názov združenia znie KVÍČALKA (ďalej len „Združenie“)
 2. 2.    Sídlom Združenia je: Gercenova 15, Bratislava 851 01

Článok 2
Účel združenia

 1. 1.    Účelom združenia je organizovanie a finančné zabezpečenie športových a kultúrnych podujatí pre deti a mládež a spestriť prázdninovú činnosť deťom zo sociálne slabších rodín nasledujúcimi formami:
  • -    Nákup športovej výstroje, pracovných nástrojov, náčinia a materiálu na rekvizity potrebné na výlety počas školského roku a prázdninovú táborovú činnosť, prípadne jej zapožičiavanie členom a deťom na športové akcie
  • -    Prenájom skautskej základne a pozemkov za účelom stanovania, chatových objektov na podujatia pre deti a pedagogických pracovníkov
  • -    Organizovanie turistických, náučných a poznávacích výletov, kultúrnych podujatí počas školského roku
  • -    Zorganizovanie letného tábora v skautskej základni
  • -    Zabezpečenie dopravy, ubytovania a športových potrieb
  • -    Iné športové aktivity odsúhlasené orgánmi Združenia
 2. 2.    Účelom združenia je taktiež:
  • -    Rozvoj a ochrana duševných hodnôt (vytváranie prostredia pre slobodnú diskusiu a uplatnenie svojho ega v spoločnosti)
  • -    Ochrana ľudských práv
  • -    Ochrana a tvorba životného prostredia
  • -    Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
  • -    Podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých
  • -    Poskytovanie sociálnej pomoci najmä deťom zo sociálne slabších rodín a deťom rodín vo finančnej tiesni
  • -    Zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
Tieto ciele bude združenie napĺňať v rámci možností svojho hospodárenia, na základe zváženia konkrétnej situácie a platných rozhodnutí orgánov v zmysle týchto Stanov.

Článok 3
Členstvo v združení

 1. 1.    Členom sa môže stať ktorákoľvek osoba po schválení predstavenstvom združenia. Predstavenstvom Združenia schváli návrh na členstvo nového člena. Návrh na členstvo podáva aspoň jeden existujúci člen Združenia.
 2. 2.    Člen môže svoje členstvo v združení kedykoľvek ukončiť na základe svojho písomného oznámenia doručeného predstavenstvu združenia.
 3. 3.    Člen môže byť zo združenia vylúčený na základe rozhodnutia predstavenstva a to len zo závažného dôvodu. Týmto dôvodom môže byť napr. nesúlad chovania člena so zásadami týchto stanov.

Článok 4
Práva a povinnosti členov

 • 1.    Člen je oprávnený zúčastniť sa zhromaždenia členov s hlasovacím právom. Člen má právo voliť a byť volený za člena orgánu združenia.
 • 2.    Člen je povinný dodržiavať stanovy združenia a rozhodnutí jeho orgánov, týkajúcich a činnosti Združenia.
 • 3.    Člen je povinný aktívne podporovať ciele a záujmy združenia a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by mohli ohroziť plnenie jeho cieľov.
 • 4.    Člen má právo zúčastniť sa všetkých zhromaždení a akcií organizovaných Združením a používať zariadenia a výstroj, ktoré Združenie vlastní alebo si prenajíma. Zhromaždenie členov alebo predstavenstva Združenia stanoví podmienky účasti členov na jednotlivých akciách a pravidlá používania zariadení a výstroje Združenia.

Článok 5
Orgány združenia

Najvyšším orgánom Združenia je Zhromaždenie členov. Člen sa zúčastňuje zhromaždenia členov osobne. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas. Člen nemôže svoje hlasovacie právo previesť na inú osobu.

 1. 1.    Zhromaždenie členov zvoláva Predstavenstvo najmenej raz do roka.
 2. 2.    Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne Zhromaždenie bez zbytočného odklad po tom, čo o to písomne požiadajú aspoň dve tretiny členov alebo niektorý z členov Predstavenstva. Ak nezvolá Predstavenstvo Zhromaždenie členov do štyroch týždňov od doručenia ich žiadosti, sú členovia oprávnení zvolať ho sami.
 3. 3.    Predstavenstvo zvolá Zhromaždenie členov na základe písomnej pozvánky obsahujúcej miesto, dátum, hodinu konania a návrh programu. Predstavenstvo zašle pozvánku každému členovi tak, aby ju obdržal najmenej 14 dní pred dátumom konania Zhromaždenia členov.
 4. 4.    Zhromaždenie členov je schopné sa uznášať, pokiaľ je prítomná aspoň polovica všetkých členov. Ak nie je Zhromaždenie členov schopné sa uznášať, zvolá Predstavenstvo náhradné Zhromaždenie členov o deň neskôr na rovnaké miesto a s rovnakým predmetom konania. Pozvánky neprítomným členom sa v tomto prípade nedoručujú. Takto zvolané Zhromaždenie členov je schopné uznášať sa bez ohľadu na počet prítomných členov.
 5. 5.    Zhromaždenie členov rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov s výnimkou hlasovania o zmene stanov Združenia a o jeho zrušení alebo zlúčení iným združením, kedy sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov.
 6. 6.    Zhromaždeniu členov predsedá a riadi predseda alebo iný člen Predstavenstva. Predstavenstvo zaistí zápis z jeho konania. Každý z členov Združenia má právo nahliadnuť do zápisu zo Zhromaždenia členov.
 7. 7.    Do pôsobnosti Zhromaždenia členov patrí:
  • -    schvaľovanie zmien stanov Združenia,
  • -    menovanie a odvolávanie členov Predstavenstva,
  • -    schvaľovanie ročnej účtovnej závierky,
  • -    rozhodovanie o podmienkach vylúčenia člena zo Združenia,
  • -    rozhodovanie o zrušení alebo zlúčení Združenia s iným Združením,
  • -    schvaľovanie vyplácania odmien členom predstavenstva, prípadne externým spolupracovníkom v súvislosti s činnosťou združenia.
  Zhromaždenie členov si môže vyhradiť rozhodnutie vecí, ktoré inak patrí do pôsobnosti iných orgánov Združenia.

Článok 6
Predstavenstvo

 1. 1.    Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Združenia, ktoré riadi činnosť a koná v jeho mene. Predstavenstvo sa skladá z troch členov.
 2. 2.    Konať v mene Združenia navonok je oprávnený každý z členov Predstavenstva samostatne. Člen Predstavenstva podpisuje za Združenie tak, že pripojí svoj podpis k natlačenému alebo napísanému názvu Združenia.
 3. 3.    Predstavenstvo je volené Zhromaždením členov vždy na jeden rok. V prípade odstúpenia, vylúčenia alebo smrti člena Predstavenstva rozhodne Predstavenstvo o jeho/jej náhrade hlasovaním. Funkčné obdobie takto zvoleného člena Predstavenstva skončí s uplynutím funkčného obdobia ostatných jeho členov.
 4. 4.    Členov Predstavenstva volia na svojom prvom zasadnutí predsedu, pokladníka a tajomníka. Predseda zvoláva a riadi schôdzu Predstavenstva. V prípade jeho neprítomnosti zvoláva a riadi schôdzu Predstavenstva jeho najstarší člen.
 5. 5.    Predstavenstvo je schopné sa uznášať, pokiaľ je prítomná aspoň dvojtretinová väčšina jeho členov. Predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov, pokiaľ tieto stanovy neurčujú inak. V prípade rovnosti hlasov je hlas predsedu rozhodujúci. Zápis zo schôdze Predstavenstva zaisťuje tajomník. V prípade, že v zápise zo schôdze Predstavenstva nie je uvedené inak, má sa za to, že pre rozhodnutie Predstavenstva hlasovali všetci jeho členovia.
 6. 6.    Členovia Predstavenstva môžu kedykoľvek zo svojej funkcie odstúpiť. Oznámenie o odstúpení jednotlivého člena nadobudne účinnosť jeho doručením Predstavenstvu. V prípade odstúpenia celého Predstavenstva nadobudne odstúpenie účinnosť zvolením nového Predstavenstva Zhromaždením členov.
 7. 7.    Predstavenstvo môže kedykoľvek rozhodnúť dvojtretinovou väčšinou hlasov svojich členov o odvolaní niektorého z členov Predstavenstva.

Článok 7
Hospodárenie združenia

 1. 1.    Združenie je založené výlučne k neziskovým účelom. Združenie sa nesmie zúčastniť na podnikaní iných osôb.
 2. 2.    Združenie získava prostriedky ku svojej činnosti z darov a podobných dobrovoľných príspevkov od členov aj od tretích osôb. Ak splní podmienky stanovené príslušnou legislatívou, Združenie môže prijímať aj podiel zaplatenej dane v zmysle §50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 3. 3.    Získaní prostriedky môžu byť použité len k naplneniu cieľov Združenia podľa jeho stanov. Časť získaných prostriedkov, ktorú určí Predstavenstvo a schváli Zhromaždenie členov sa môže použiť na správu a administratívu, napríklad prenájom priestorov a zariadení, odmeny členom predstavenstva, prípadne externé služby.
 4. 4.    Žiadny z členov nemá nárok v prípade jeho /jej ukončenia členstva z akýchkoľvek dôvodov alebo zániku Zruženia na vyplatenie podielu z majetku Združenia.
 5. 5.    Predstavenstvo má za povinnosť predložiť každoročne Zhromaždeniu členov výročnú správu o činnosti a hospodárení Združenia, ktorá hlavne obsahuje:
  • -    Prehľad činnosti Združenia za uplynulé obdobie
  • -    Ročnú účtovnú závierku
  • -    Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
  • -    Vývoj a konečný stav finančných prostriedkoch Združenia
  • -    Prehľad o stave záväzkov a pohľadávok Združenia
  • -    Úplný objem nákladov v členení na náklady vynaložené pre plnenie cieľov Združenia a náklady na činnosť Združenia (administratívne náklady)
  • -    Prehľad o počte členov, orgánoch a zmenách stanov Združenia
 6. 6.    Pri zániku Združenia na základe rozhodnutia Zhromaždenia členov prevedie majetkové vysporiadanie Predstavenstvo alebo ním menovaný likvidátor. Majetok vo vlastníctve združenia bude tvoriť súčasť likvidačnej podstaty a použije sa k uspokojeniu pohľadávok veriteľa. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov Združenia rovným dielom.

V Bratislave dňa 19. mája 2014